ขอเชิญมาร่วมทำบุญฉลองศาลาการเปรียญ ๑๐๐ ปี

        วันศุกร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖:๐๐น. พระสงฆ์วัดสะแก สวดพระอภิธรรม ๗ คำภีร์ เวลา ๑๘:๐๐น. พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดธรรมนิยามสูตรจำนวน ๑๕ รูป... ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน /พระสงฆ์ ยถา สัพพี/จบพิธี ณ.ศาลาการเปรียญ ๑๐๐ ปี วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๙:๓๐ น. พระญาณไตรโลก รองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   เจ้าอาวาสวัดบรมวงศ์  แสดงพระธรรมเทศนา  ๑ กันฑ์ เวลา ๑๐:๓๐ น.พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ๑๕ รูป   ๑๑:๐๐  น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์  จำนวน  ๕๐๐  รูป พระสงฆ์ ยถา สัพพี/ ชยันโต ประพรมน้ำพุทธมนต์ ถวายจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน /ตามหลัง และวันที่ 15 พฤศจิกายนขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี วัดสะแก นำโดย โรงเลี่อยจักรหว่าเฮงลี่   ตั้งองกฐินเวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคีเวลา ๑๓.๐๐ น.

         จึงใคร่เรียนเชิญมาร่วมคณะศิษย์วัดสะแกทุกท่านมาร่วมงานบุญเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางวัดสะแก เจริญพร

Additional information