เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ (อุณาโลม) ปี ๒๕๓๒

เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่

(อุณาโลม) ปี ๒๕๓๒

      เหรียญหล่อหยดน้ำรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ (อุณาโลม) ปี ๒๕๓๒ นี้ ทางกรรมการวัดและคณะศิษย์ของหลวงปู่ดู่ จะจัดสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยจะสร้างเป็นทองคำทั้งหมดและได้ขออนุญาตหลวงปู่ดู่หลังจากนั้น หลวงปู่ได้แจ้งให้คณะกรรมการว่า ท่านอนุญาตให้สร้างด้วยโลหะชนิดอื่นแทนดังนั้นคณะกรรมการไม่ได้จัดสร้างเป็นเหรียญทองคำ แต่สร้างเป็นเนื้อเงิน จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญเนื้อเงินตอกโค้ดเหนือคำว่า "โญ" โลหะผสม ๕,๐๐๐ เหรียญ ตอกโค้ดเหนือคำว่า "พรหม"

Additional information