ประกาศวัดสะแก

          สืบเนื่องจากการที่มีกลุ่มบุคคลหลายคณะดำเนินการเรี่ยไรบอกบุญ โดยอ้างอิงชื่อวัดสะแก หรือชื่อหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ รวมทั้งมีการเผยแพร่ปฏิปทาและคำสอนหลวงปู่ดู่ที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น เพื่อลดภาระของวัดสะแกในการตอบข้อสงสัยของญาติโยมรวมทั้งป้องกันการหาผลประโยชน์แอบแฝงต่างๆ ที่สำคัญ เพื่อลดความสับสนในปฏิปทาและคำสอนของหลวงปู่ดู่ วัดสะแกจึงขอออกประกาศให้ทราบ ดังนี้

  1. เพจธรรมะหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ และโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ หรือโครงการอื่นใดที่บอกบุญเรี่ยไรผ่านสื่อออนไลน์ โดยโอนปัจจัยเข้าบัญชีที่ไม่ใช่บัญชีในนามวัดสะแก โครงการเหล่านั้นมิได้เกี่ยวข้องกับวัดสะแกทั้งสิ้น รวมทั้งการเรี่ยไรเงินโดยแจกซองผ้าป่า ทางวัดสะแกมิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ยกเว้นกฐินวัดสะแก จะมีซองให้อนุโมทนาบุญ โดยญาติโยม คณะศิษย์ ดำเนินการ ๑ ปี มีครั้งเดียวเท่านั้น)วัดสะแกไม่มีนโยบายเรี่ยไรผ่านทางสื่อต่างๆ หากมีจิตศรัทธาขอเรียนเชิญบริจาคที่วัดสะแกโดยตรง

  2. การสวด “คาถาจักรพรรดิ” อย่างที่เผยแพร่ในปัจจุบัน แต่มิใช่ปฏิปทาของหลวงปู่ดู่ (สมัยหลวงปู่ ท่านใช้ชื่อว่า “คาถาบูชาพระ” ใครจะสวดก็ให้สวดเป็นการส่วนตัว มิใช่สวดส่งเสียงรบกวนความสงบในวัดอีกทั้งหลวงปู่มิได้มุ่งเน้นการสวด หากแต่มุ่งเน้นการเจริญจิตตภาวนาตามแบบอย่างพระพุทธเจ้าและพระกรรมฐานทั่วไป)

     

  3. คณะผู้ศรัทธาที่จัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่ดู่ ฯลฯ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆที่ประสงค์จะนำมาประดิษฐาน/เผยแพร่ ที่วัดสะแก จะต้องได้รับอนุญาตจากทางวัดสะแกก่อนดำเนินการใด ๆ

  4. สื่อ/ช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารและธรรมะหลวงปู่ดู่ที่เป็นของทางวัดสะแก หรือที่ได้รับความเห็นชอบจากวัดสะแก มีเพียงเว็บไซต์ “watsakae.in.th”,“luangpordu.com”/  “luangpudu.com”และเพจ “วัดสะแก อำเภออุทัย” เท่านั้น

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

พระบุญเรือง อนุรกฺกโม

ปฏิบัติงานแทนเจ้าอาวาสวัดสะแก

                                                                                     ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

 

Additional information