รายนามเจ้าอาวาส

ลำดับ

รายนาม

ตำแหน่งและสมณศักดิ์

พระอธิการธูป

พระอุปัชฌาย์

พระครูญาณอุทัย (หร่าย)

พระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะอำเภออุทัย

พระอธิการแด่

ประมาณ พ.ศ.๒๔๖๐

พระครูญาณอุทัย (หารณ์)

พระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะอำเภออุทัย

พระครูอุทัยวุฒิกรณ์ (รอด)

พระอุปัชฌาย์ และเจ้าคณะอำเภออุทัย

พระโบราณคณิสสร (ใหญ่) ติณฺณสุวณฺโณ

เจ้าคณะอำเภออุทัย และที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ.๒๔๘๑ – ๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๕

พระครูถาวรสีลาจาร (หลาบ ธมฺมสุวณฺโณ)

นักธรรมตรี ๒๐ เมษายน ๒๕๒๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗
 

พระบุญเสริม ปวฑฺฒโณ

นักธรรมเอก รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส
๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๗ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘

พระอธิการสมทบ โอฬาริโก

นักธรรมเอก  ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ – ๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๔
 

พระบุญเสริม ปวฑฺฒโณ

นักธรรมเอก รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส
ตั้งแต่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๔๔

พระครูพิศาลธรรมรักษ์ (พระมหาสาลี สีลธมฺโม)

เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน เจ้าคณะตำบลธนู พ.ศ.๒๕๔๗ - ปัจจุบัน
 

พระบุญเสริม ปวฑฺฒโณ

นักธรรมเอก รองเจ้าอาวาส รักษาการเจ้าอาวาส

Additional information