พระอุโบสถวัดสะแก

undefined


พระอุโบสถวัดสะแก

พระอุโบสถวัดสะแก ตั้งอยู่ระหว่างหอสวดมนต์กับศาลาท่าน้ำ เป็นพระอุโบสถที่สวยงาม ซึ่งได้มีการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องมายาวนานตามลำดับ

พ.ศ. 2468

ทายกทายิกา ประชุมคิดจะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถและศาลาการเปรียญ โดยรื้อพระอุโบสถเก่าที่ชำรุดเมื่อแรม 9 ค่ำ เดือน 11 
และสร้างหอระฆัง 1 หลัง ด้านทิศตะวันออก

พ.ศ. 2468

ทำพิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ เดือน 4 โดยมีท่านเจ้าคุณพระญาณไตรโลก (ฉาย) เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิง เจ้าคณะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเป็นประธาน จัดการปรุงเครื่องบนพระอุโบสถแล้วเสร็จ เมื่อ พ.ศ. 2469

พ.ศ. 2570

ปฏิสังขรณ์พระประธานในพระอุโบสถ

พ.ศ. 2481

พระโบราณคณิสสร (ใหญ่) เป็นเจ้าอาวาสได้ทำการถือปูนผนังและปูพื้นพระอุโบสถเสร็จและทำเขื่อนรอบพระอุโบสถ

พ.ศ. 2484

รวมเจดีย์ 16 องค์ เป็นองค์เดียว อยู่หน้าพระอุโบสถ ประดิษฐานพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอัครสาวกไว้ตามซุ้ม 4 ซุ้ม
โดยรอบ ต่อมาได้สร้างพระปรางค์ไว้หลังพระอุโบสถอีก 1 องค์

พ.ศ. 2501

ปฏิสังขรณ์ช่อฟ้าพระอุโบสถ ลงรัก ปิดกระจก

พ.ศ. 2512

ซ่อมใหญ่เปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกาพระอุโบสถซึ่งทำด้วยไม้ เป็นปูนปิดกระจก

พ.ศ. 2541

สร้างหอระฆังหินอ่อน ทดแทนหอระฆังไม้เก่าที่ผุพังลง

พ.ศ. 2545

เปลี่ยนผนัง เสา พื้น บันได ฐานพระอุโบสถ พร้อมทั้งซุ้มพระประธานด้านหน้าและด้านหลังด้วยหินอ่อน ส่วนบัวหัวเสาและ
ตีนเสาพร้อมทั้งซุ้มหน้าต่างปรับปรุงใหม่ เปลี่ยนซุ้มเสมาเป็นหินทั้งหมด ทาทองตกแต่ง เปลี่ยนพื้นโดยรอบพระอุโบสถและ
หน้าศาลาการเปรียญทั้งหมด แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2546

ภาพพระอุโบสถ

 

Additional information